Välkomna alla nya aktieägare!

Offentliga Hus stamaktie noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 oktober 2020. Noteringen innebar att bolaget fick drygt 10 000 nya aktieägare samtidigt som vi gjorde en nyemission på hela 750 miljoner kronor. Sverige står inför ett gigantiskt investeringsbehov för att klara att leverera utlovad samhällsservice, bland annat drivet av den generella befolkningsökningen men även av att grupperna unga under 19 år och äldre över 80 år väntas öka extra mycket. Vår starka kassa och det stora behovet av samhällsfastigheter skapar därmed fantastiska möjligheter till fortsatt tillväxt för Offentliga Hus.

Att notera bolaget och göra en stor kapitalanskaffning visar att förtroendet för oss och vår affärsmodell, att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter, står sig stark. Redan i våras när vi träffades av den första vågen av Coronapandemin och alla normala spelregler förändras i snabb takt, visade vårt kassaflöde sin styrka. Hittills är den faktiska effekten på våra kassaflöden knappt mätbar. Nu upplever vi en andra våg av smitta och jag är helt säker på att våra fastigheter fyller samma behov för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner idag som innan vårt samhälle drabbades av Coronakrisen.

Oavsett om det gäller våra vård- och omsorgsfastigheter, våra skolor eller våra offentliga kontor så står våra hyresgäster starka med samma huvuduppgift som tidigare – att leverera en välfärd i toppklass till våra medborgare. Börsnoteringen och den betydande kapitalinjektionen ger oss även bättre möjligheter att på ett trovärdigt sätt bli en långsiktig samarbetspartner till våra hyresgäster. Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande samtidigt som vi levererar hög avkastning till våra aktieägare.

Vår rapport för tredje kvartalet 2020 är stark! Driftnettot har ökat med 66 procent jämfört med samma period 2019 vilket är ett resultat av att vi under året stuvat om i fastighetsportföljen med förvärv av fastigheter för cirka 2,1 miljarder och försäljning av andra fastighetstillgångar för cirka 0,5 miljarder inklusive avyttringen av ett 90-tal mindre fastigheter på för oss ej prioriterade orter.

Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela bolaget med fokusering på våra tre huvudsegment; skola/ utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor. Effektiviseringen innebär även ett geografiskt fokus till våra tillväxtregioner. Med den likviditetsförstärkning om 1,1 miljarder som börsnoteringen medför har vi även finansiella muskler att förvärva samhällsfastigheter för 2,5 – 3 miljarder kronor.

STÄRKT KREDITBETYG

Vår finansiella styrka har ökat väsentligt under året och vi fick nyligen vårt kreditbetyg höjt till BB. Vårt operativa mål, att nå kreditbetyget BBB- (Investment Grade), är därmed bara två uppgraderingar bort. Med ökat kreditbetyg kommer vi att erhålla lägre finansiella kostnader. Redan under året har vi sänkt vår räntekostnad väsentligt vilket ytterligare kommer stärka bolagets rörelseresultat de kommande kvartalen. Ett brett ägande med fortsatt god tillgång till kapitalmarknaden och en över tid stärkt kreditbetyg skapar de finansiella förutsättningarna vi behöver för att växa lönsamt med även för att klara omställningen till att bli ett av Sveriges mest hållbara fastighetsföretag.

MOT NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDLISTA

Vår målsättning är att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista och vi jobbar redan målmedvetet mot det målet. En viktig del i förberedelserna är att stärka bolagets rutiner och organisation. Vi har gjort flera rekryteringar under året och bolagets organisation växer sig allt starkare med bred kompetens inom för oss väsentliga områden. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att leda Offentliga Hus vidare som noterat bolag. Jag vill rikta ett stort tack till vår motiverade personal som gör ett fantastiskt jobb varje dag och kommer ta tillvara på alla de möjligheter till fortsatt tillväxt som våra fastigheter ger oss. Jag vill även rikta ett stort tack till alla våra rådgivare som med stor professionalism hjälpt oss till en lyckad notering under ett år med stora förändringar i omvärlden.

 

Fredrik Brodin

VD Offentliga Hus

Läs även