Valberedning

Valberedning

Vid extra bolagsstämman som hölls den 22 september 2020 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2021 ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Valberedningen inför årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 har konstituerats i enlighet med de valberedningsprinciper som den extra bolagsstämman antog den 22 september 2020. Valberedningen består av:

  • Anders Mossberg (utsedd av Fastator och valberedningens ordförande),
  • Kim David Lexner (utsedd av Calibrium AG),
  • Pierre Ladow (utsedd av Pierre Ladows bolag), samt
  • Björn Rosengren (styrelsens ordförande).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens genom styrelsens ordförande Björn Rosengren per e-post eller brev. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till den 20 maj 2021, helst senast den 31 januari 2021.

AGM@offentligahus.se
Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Att. Valberedningen
Linnégatan 2
114 47 Stockholm

Valberedningens fullständiga förslag till styrelse i Offentliga Hus kommer presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelsen utfärdas kommer valberedningen på Offentliga Hus hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag.