Här kan du ta del av pressmeddelanden från Offentliga Hus.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988) Förvaltningsresultat, TSEK                         35 986 (20 056)  Balansomslutning, TSEK                            4 333 003 (2 791 225) Justerad soliditet, %                                    31,8 (30,2) Belåningsgrad, %                                       46,4 (56,6) Fastighetsvärde, TSEK                               3 919 626 (1 977 981) Perioden januari – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  207 083 (135 498) Förvaltningsresultat, TSEK                         111 945…

Läs mer
Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje med underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB. Transaktionen sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK med tillträde under det första halvåret 2019.  Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 32 000 kvm…

Läs mer
Offentliga Hus tecknar nytt hyreskontrakt om 18,6 MSEK i Borås.

Offentliga Hus har tecknat ett nytt 7-årigt hyreskontrakt i fastigheten Grönfinken 1 i Borås. Hyresgäst är Borås Stad och avtalet omfattar 3 700 kvm. Det totala hyresvärdet under perioden är 18,6 MSEK och avtalet löper till och med 2025-06-30. - Borås är en av de kommuner där vi har störst närvaro varför jag gläds åt vårt utökade samarbete. Borås Stad har ett…

Läs mer
Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet under uppförande om 367 MSEK i Göteborg.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg. Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 367 MSEK med 5% yield, samt villkor om en uthyrningsgrad på…

Läs mer
Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 127,6 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Offentliga Hus tillträder fastigheterna i första kvartalet 2019.  Förvärvet omfattar tre…

Läs mer
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ)  Delårsrapport januari – september 2018 Kvartalet juli – september 2018 Hyresintäkter, MSEK                                48,2 (31,7) Förvaltningsresultat, MSEK                      30,0 (21,4)   Balansomslutning, MSEK                         3 741 (2 348) Justerad soliditet, %  …

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.  I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes…

Läs mer
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859) Förvaltningsresultat, TSEK                       32 187 (24 082)  Balansomslutning, TSEK                           3 631 190 (2 364 912) Justerad soliditet, %                                   34,0 (25,4) Belåningsgrad, %                                       45,6 (73,3) Fastighetsvärde, TSEK                              3 002 695 (1 865 700) Perioden januari – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  91 279 (67 808) Förvaltningsresultat, TSEK                       53 790 (45 288)  Balansomslutning, TSEK                          …

Läs mer
Offentliga Hus löser mezzaninelån

I enlighet med punkt 11.5 i obligationsvillkoren har Offentliga Hus idag löst det mezzaninelån som varit utestående till Aeriance Investment Sarl. Sammanlagt har lån motsvarande drygt 100 MSEK refinansierats genom ägarna.

Läs mer
Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK                                     29,9 (28,7) Resultat, MSEK                                       64,8 (26,1) Fastighetsvärde, MSEK                           2 388 (2 019) Soliditet, %                                               27,8 (20,4) Avkastning på eget kapital, %                  21,6…

Läs mer
Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus rekryterar Niklas Eklund som CFO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har rekryterat Niklas Eklund, tidigare rörelsechef på Handelsbanken, som CFO i bolaget. Rekryteringen är ett viktigt led i att rusta Offentliga Hus för en framtida börsnotering. 

Läs mer