Här kan du ta del av pressmeddelanden från Offentliga Hus.

Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.  I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes…

Läs mer
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Kvartalet april – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  54 136 (35 859) Förvaltningsresultat, TSEK                       32 187 (24 082)  Balansomslutning, TSEK                           3 631 190 (2 364 912) Justerad soliditet, %                                   34,0 (25,4) Belåningsgrad, %                                       45,6 (73,3) Fastighetsvärde, TSEK                              3 002 695 (1 865 700) Perioden januari – juni 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  91 279 (67 808) Förvaltningsresultat, TSEK                       53 790 (45 288)  Balansomslutning, TSEK                          …

Läs mer
Offentliga Hus löser mezzaninelån

I enlighet med punkt 11.5 i obligationsvillkoren har Offentliga Hus idag löst det mezzaninelån som varit utestående till Aeriance Investment Sarl. Sammanlagt har lån motsvarande drygt 100 MSEK refinansierats genom ägarna.

Läs mer
Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017 Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5) Driftnetto, MSEK                                     29,9 (28,7) Resultat, MSEK                                       64,8 (26,1) Fastighetsvärde, MSEK                           2 388 (2 019) Soliditet, %                                               27,8 (20,4) Avkastning på eget kapital, %                  21,6…

Läs mer
Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggör prospekt avseende obligationslån om högst 700 mkr. Lånet är icke-säkerställt med en löptid om 3,5 år. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Läs mer
Offentliga Hus rekryterar Niklas Eklund som CFO

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har rekryterat Niklas Eklund, tidigare rörelsechef på Handelsbanken, som CFO i bolaget. Rekryteringen är ett viktigt led i att rusta Offentliga Hus för en framtida börsnotering. 

Läs mer