En samhällsfastighet är en fastighet som till största del används till offentlig verksamhet och är särskilt anpassad för samhällsservice, t. ex. skolor, sjukhus, vårdboenden, bibliotek och teatrar. De senaste åren har marknaden för 
samhällsfastigheter ökat explosionsartat.

Sveriges kommuner och landsting sitter på stora värden i fastigheter. Samtidigt är behovet av kapital en stor utmaning för många. Att sälja delar av sina samhällsfastigheter till privata aktörer är ett alternativ som blir allt vanligare för att frigöra kapital till offentliga verksamheter.

Flera fördelar för kommuner och landsting

Genom att lägga ut fastighetsägande och drift på professionella fastighetsbolag kan kommuner och landsting fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet och frigöra kapital för att driva denna. Fastighetsbolagen besitter i regel expertis och kunskap om marknaden och fastighetstillgångarna som det allmänna saknar, vilket gör att lokalerna kan hanteras effektivare för ändamålet. Privata aktörer har också större incitament och vana av att agera marknadsmässigt i fråga om exempelvis hyresnivåer. Praktiskt kan det innebära att kommuner och landsting som hyr ut till privata verksamheter sätter lägre hyror än vad som är marknadsmässigt skäligt och i praktiken subventionerar privata företag  – samtidigt som man går miste om intäkter till det offentliga.


Funderar er kommun eller organisation på att sälja fastigheter?

Här följer några tips från Sveriges Kommuner och Landsting.

  • Var långsiktig. Eventuella beslut om avyttringar, drift och förvaltning ska gynna medborgarna även i framtiden.
  • Gör en nulägesanalys. Hur ser demografin ut? Vad har kommunen för fastighetsbestånd idag?
  • Gör en behovsanalys. Är det förstärkta kommunfinanser, nödvändiga investeringar i infrastruktur eller en större diversitet i ägandet som är primärt för kommunen?
  • Gör en omvärldsanalys. Hur ser utvecklingen ut på verksamhetsområdet det gäller, med avseende på förvaltning och teknisk progressivitet?
  • Ta fram ett åtgärdsförslag för kommunens lokalförsörjning som både kan innehålla nyinvesteringar, reinvesteringar, avyttringar och inhyrningar.
  • Beskriv hur de privata aktörerna ska bidra till att de politiska målen för verksamheten uppnås.