5 april 2018 12:50

Väsentliga förväntade värdeförändringar i fastighetsbestånd

Pågående värderingar av befintligt fastighetsbestånd, som genomförs på grund av ändrade hyres- och innehavsförhållanden, förväntas indikativt ge en positiv värdeförändring om ca 350 miljoner kronor under andra kvartalet.

        Det långsiktiga arbetet med att förvalta och förädla fastighetsbeståndet i samarbete med våra hyresgäster är grunden i det vi gör och de pågående värderingarnas indikativa värdeförändring är ett resultat av detta långsiktiga arbete. Vi är mycket nöjda över den positiva utveckling vi ser i fastighetsbeståndet, kommenterar VD Lars Holm.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 12.50.

Om Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus äger fastigheter i 125 kommuner i Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt.