26 november 2020 09:15

Valberedning utsedd i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

I enlighet med bolagsstämmans principer för utseende av valberedning i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) (”Valberedningsprinciperna”) ska valberedningen utgöras av styrelsens ordförande och representanter för de tre största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet 2020. Avstår någon av de tre största aktieägarna att utse en representant till valberedningen går rätten över till den närmast följande största aktieägaren. Vid utgången av det tredje kvartalet var Offentliga Hus enda aktieägare Nordact AB. Enligt Valberedningsprinciperna ska förändringar i aktieägarkretsen beaktas fram till tre månader innan årsstämman.

I Offentliga Hus prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier daterat den 14 oktober 2020 offentliggjordes det att Nordact AB hade som ambition att skifta ut sitt aktieinnehav i Offentliga Hus till respektive ägare. Nordact AB ägs indirekt till 50 procent av Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), till 37,5 procent av Calibrium AG och till 12,5 procent av Pierre Ladow genom bolag.

Utskiftningen av Nordact AB:s aktieinnehav i Offentliga Hus har nu inletts och initialt kommer Fastator äga 23,3 procent, Calibrium AG 17,6 procent, Nordact 10,1 procent och Pierre Ladow genom bolag 5,2 procent av aktierna i Offentliga Hus.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2021 fastställts till att bestå av:

  • Anders Mossberg (utsedd av Fastator och valberedningens ordförande),
  • Kim David Lexner (utsedd av Calibrium AG),
  • Pierre Ladow (utsedd av Pierre Ladows bolag), samt
  • Björn Rosengren (styrelsens ordförande).

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Kim David Lexner och Pierre Ladow är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Björn Rosengren och Pierre Ladow är ledamöter av Bolagets styrelse.

Anders Mossberg har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom finansbranschen, bland annat som vice VD för SEB-koncernen och som chef för SEB Trygg Liv.

Kim David Lexner är General Counsel för Calibrium AG, ett Zurich-baserat family office för en tysk stiftelse som, efter Nordact AB:s slutliga utskiftning av aktier i Bolaget, är den andra största ägaren i Offentliga Hus. Kim David Lexner har översett ett flertal börsnoteringar i både Europa och USA.

Pierre Ladow genom bolag är, efter Nordact AB:s slutliga utskiftning av aktier i Bolaget, den tredje största ägaren i Offentliga Hus i Norden AB och har varit engagerad i Offentliga hus sedan 2014.

Björn Rosengren är styrelseordförande i Offentliga Hus och i ett antal andra noterade och privata aktiebolag däribland Fastator. Han har tidigare under 13 år varit rådgivare till börsnoterade Kinneviksfären. Han har tidigare varit verksam i politiken som näringslivs-, arbetsmarknads-, kommunikations- och IT-minister.

Valberedningens uppgift är att bereda förslag till stämman avseende val och arvode av Bolagets styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt revisor.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen per e-post till styrelsens ordförande Björn Rosengren: bjorn.rosengren@prioritygroup.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till den 20 maj 2021, helst senast den 31 januari 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren, styrelsens ordförande
bjorn.rosengren@prioritygroup.se

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 70 888 66 65