5 november 2020 07:00

Starkt kvartal för Offentliga Hus efter renodling av fastighetsportfölj

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus redovisar ett starkt tredje kvartal med ett ökat driftnetto på 66 procent jämfört med samma period 2019. Förbättringen är ett resultat av målmedveten effektivisering av hela bolaget med fokus på bolagets tre huvudsegment; skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor.

Offentliga Hus har under rapportperioden renodlat fastighetsportföljen med förvärv av fastigheter för cirka 2,1 miljarder och försäljning av fastighetstillgångar för cirka 0,5 miljarder inklusive avyttringen av ett 90-tal mindre fastigheter på icke-prioriterade orter. Därtill noterades bolagets aktie på Nasdaq First North Premier den 23 oktober 2020.

Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus, kommenterar:

”Vår rapport för tredje kvartalet 2020 är stark och vår nyligen genomförda notering innebar att vi fick drygt 10 000 nya aktieägare i bolaget. Därtill innebar noteringen en likviditetsförstärkning om cirka 1,1 miljarder kronor. Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande samtidigt som vi levererar hög avkastning till våra aktieägare. Nu arbetar vi målmedvetet mot att notera Offentliga Hus aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Björn Rosengren, Styrelseordförande för Offentliga Hus, kommenterar:

”Offentliga Hus är den främsta fastighetspartnern till offentlig sektor och står nu bättre rustat än någonsin för fortsatt tillväxt med en stark och erfaren företagsledning och organisation.”

Perioden 1 januari – 30 september 2020

Hyresintäkter, MSEK 383,3
Förvaltningsresultat, MSEK 66,2
Balansomslutning, MSEK 9 404
Soliditet, % 31,7
Säkerställd belåningsgrad, % 51,4
Fastighetsvärde, MSEK 8,6
EPRA NAV, MSEK 2 668

Offentliga Hus presenterar Q3-rapporten den 5 november 2020 kl 09.00. Ta del av rapportgenomgången samt ställ dina frågor till bolaget här.

Offentliga Hus rapport för Q3 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.