20 november 2020 17:35

Stabiliseringsperioden har avslutats

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) meddelar att stabiliseringsperioden avseende aktien i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (nedan ”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) nu är avslutad. Inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Som offentliggjordes den 13 oktober 2020 agerar Swedbank stabiliseringsansvarig avseende aktien i Offentliga Hus, från första dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och under högst 30 kalenderdagar därefter.

Swedbank har därmed haft möjlighet att, i den utsträckning banken så bedömt lämpligt, genomföra stabiliseringsköp motsvarande upp till 15% av baserbjudandets storlek i syfte att hålla aktiens marknadspris på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande i marknaden. Sådana transaktioner har kunnat genomföras till prisnivåer som högst uppgått till priset i erbjudandet (SEK 13,4/aktie).

Stabiliseringstransaktionerna har kunnat genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market när som helst under perioden som inleddes första dagen för handel i aktien (23 oktober 2020) och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter (”stabiliseringsperioden”), vilket innebär att sista handelsdagen då stabilisering kunnat ske var den 20 november 2020. Stabiliseringsperioden är nu därmed avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner – avseende totalt 16 791 045 aktier – som Swedbank har genomfört under stabiliseringsperioden i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Stabiliseringstransaktionerna möjliggjordes genom övertilldelning av aktier lånade av Bolagets huvudägare Nordact AB (publ) till Swedbank i erbjudandet. Samtliga återköpta aktier kommer nu återlämnas. Inga andra stabiliseringsåtgärder har genomförts. Kontaktperson på Swedbank är Karin Tyche, telefon: +46 72 237 88 71.

Stabiliseringsinformation
Emmitent: Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0014829644)
Grunderbjudandets storlek: 111 940 300 aktier
Erbjudandepris: SEK 13,4
Marknad: Nasdaq First North Premier Growth Market
Ticker: OFFHUS
Stabiliseringsansvarig: Swedbank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2020-10-23 10 506 169 13,4 12,9 13,29 SEK First North Premier
2020-10-26 4 210 867 13,4 12,83 13,04 SEK First North Premier
2020-10-27 2 074 009 13,4 12,36 12,94 SEK First North Premier

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 17:35 CET den 20 november 2020.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, för tvivels undvikande, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit)) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.