20 januari 2021 21:05

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

Den 18 december 2020 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) att SBB ingått avtal om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”). 

Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus samt att fullföljande av resterande del av de förvärvade aktierna i Offentliga Hus är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och avses tillträdas när sådana godkännanden erhållits.

Fullföljandet av förvärvet av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus innebär en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus, i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.

Mot bakgrund av ovanstående har SBB lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Detaljer om erbjudandet och en preliminär tidplan återfinns på SBB:s hemsida, https://corporate.sbbnorden.se/sv/sbb-offentliggor-ett-offentligt-budpliktserbjudande-till-aktieagarna-i-offentliga-hus/.