27 september 2019 08:30

Offentliga Hus undersöker möjligheterna att emittera en hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) meddelar idag att bolaget undersöker möjligheten att emittera en hybridobligation på den nordiska marknaden och har engagerat Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare. 

Som en del av Offentliga Hus fortsatta utveckling och i syfte att kunna tillvarata potentiella investeringsmöjligheter undersöker Offentliga Hus möjligheten att emittera ett subordinerat efterställt obligationslån med evig löptid (”Hybridobligation”) på den nordiska marknaden. Villkorat av bland annat rådande marknadsförutsättningar kan en emission komma att följa. Den initiala emissionen av Hybridobligationer förväntas uppgå till maximalt SEK 500,000,000 och kommer att emitteras under ett ramverk om SEK 750,000,000. Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer primärt att nyttjas för att finansiera en fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen. Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som eget kapital i enlighet med IFRS.


För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:


Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2019 kl. 08:30 CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av

pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige.

Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696