29 december 2023 17:47

Offentliga Hus senarelägger räntebetalningar på hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag beslutat att, i enlighet med villkoren, frivilligt senarelägga räntebetalningarna på nedan specificerad hybridobligation med start från och med ränteförfallodagen den 7 april 2024. Offentliga Hus senarelägger räntebetalning intill den tidigare tidpunkten av (i) en tvingande omständighet som föranleder återbetalning av uppskjuten ränta inträffar i enlighet med villkoren för hybridobligationen och (ii) Offentliga Hus meddelar att uppskjuten ränta ska betalas i enlighet med villkoren för hybridobligationen. Åtgärden vidtas för att stärka likviditeten.

ISIN  Nominell skuld Återköpt Förfallodatum Räntesats Typ
SE0013234531 575 MSEK 278 MSEK Hybrid 6,85% + STIBOR Offentliga Hus, Hybrid

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör SBB, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. Offentliga Hus är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).