28 juli 2020 13:00

Offentliga Hus renodlar portföljen inför börsnoteringen

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB (”SBS”).

Offentliga Hus fokuserar långsiktigt på tillväxt inom fastighetssegmentet Samhällsfastigheter. Som en naturlig del av den strategin renodlas nu portföljen genom avyttring av fastighetstillgångar som inte bedöms som långsiktiga innehav. I två separata transaktioner säljer bolaget dels 88 mindre fastigheter, vilka förvärvades i en större transaktion från statliga Svevia 2018, samt den 34-procentiga ägarandelen i studentbostadsbolaget SBS.

Portföljen med mindre fastigheter säljs till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället till ett överenskommet fastighetsvärde om 350 miljoner kronor (preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till 215 miljoner kronor), medan aktierna i SBS säljs till Offentliga Hus ägare Nordact till ett överenskommet värde om 200 miljoner kronor. Båda transaktionerna är villkorade av stämmobeslut i Fastator och försäljningen till Industrisamhället är även villkorad av finansieringsbeslut i Industrisamhället. Tillträde av båda transaktionerna är planerat till den 30 september.

Offentliga Hus VD Fredrik Brodin kommenterar transaktionerna:

”Vi har sedan styrelsebeslutet i januari 2020, att notera Offentliga Hus i Norden AB på Stockholmsbörsen, arbetat med att bygga ett bolag med samhällsfastigheter för offentlig verksamhet inom våra tre huvudområden; utbildning, vård och kontor för offentlig verksamhet. Som ett led i denna process blev det naturligt att avyttra merparten av de mindre fastigheter av industrikaraktär som inte motsvarar bolagets tydliga målsättning, samt även vårt ägande i SBS. Den kassaförstärkning som försäljningen innebär kommer primärt att användas till fortsatt tillväxt inom våra tre huvudområden,” säger VD Fredrik Brodin.