29 maj 2024 08:00

Offentliga Hus publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2024

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2024.

Offentliga Hus delårsrapport för perioden finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: offentligahus.se
Perioden 1 januari – 31 mars 2024

Hyresintäkter, Mnkr 75,3
Driftnetto, Mnkr 43,2
Balansomslutning, Mnkr 5 390
Soliditet, % 85,0
Fastighetsvärde, Mnkr 3 462
EPRA NRV, Mnkr 4 188

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Offentliga Hus i Norden AB (publ) revisorer. Offentliga Hus i Norden AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värde- pappersmarknaden. Rapporten lämnades för offentliggörande den 29 maj 2024 klockan 08.00.