10 maj 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2023

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet 2023.

Periodens resultat uppgick till 275,0 Mnkr (259,3). Resultatökningen härrör i allt väsentligt till avyttringar under kvartalet.

Perioden 1 januari – 31 mars 2023

Hyresintäkter, Tkr 92 238
Förvaltningsresultat, Tkr 37 075
Balansomslutning, Mnkr 7 027
Soliditet, % 74,9
Fastighetsvärde, Mnkr 4 741
EPRA NRV, Mnkr 4 930

Offentliga Hus delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Offentligahus.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD Offentliga Hus i Norden AB
Ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Offentliga Hus i Norden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-10 08:00 CET.