28 februari 2023 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2022. Periodens resultat uppgick till -13,9 Mnkr (1 113,6). Resultatminskningen beror på en kombination av lägre värdeökningar i fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan och lägre driftnetto hänförligt till avyttringar, som delvis vägs upp av lägre kostnader för central administration och lägre räntekostnader.

Perioden 1 januari – 31 december 2022

Hyresintäkter Tkr 531 203
Förvaltningsresultat Tkr 216 171
Balansomslutning Mnkr 8 254
Soliditet % 56,1
Fastighetsvärde Mnkr 8 078
EPRA NRV Mnkr 4 449

Offentliga Hus bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Offentligahus.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD Offentliga Hus i Norden AB
Ilija@sbbnorden.se