25 februari 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar sin bokslutskommuniké för 2021

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin bokslutskommuniké för 2021. Periodens resultat uppgick till 1 114 Mnkr. Resultatökningen beror i allt väsentligt på både högre värdeförändringarna av fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan samt ett förbättrat förvaltningsresultat.

Perioden 1 januari – 31 december 2021

Hyresintäkter, Tkr 563 329
Förvaltningsresultat, Tkr 123 183
Balansomslutning, Mnkr 9 189
Soliditet, % 51,0
Säkerställd belåningsgrad, % 0
Fastighetsvärde, Mnkr 8 995
EPRA NAV, Mnkr 4 744

Avnotering
Den 28 april ansökte Styrelsen för Offentliga Hus om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market och den 30 april godkände Nasdaq denna ansökan. Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.

Offentliga Hus bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.