17 november 2022 08:20

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Periodens resultat uppgick till 536,5Mnkr (548,2). Resultatminskningen beror på en kombination av lägre värdeökningar i fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan och lägre driftnetto hänförligt till avyttringar, som nästan helt vägs upp av positiva försäljningsresultat från avyttringar samt lägre räntekostnader.

Perioden 1 januari – 30 september 2022

Hyresintäkter, Tkr 408 213
Förvaltningsresultat, Tkr 188 111
Balansomslutning, Mnkr 8 706
Soliditet, % 59,6
Fastighetsvärde, Mnkr 8 554
EPRA NRV, Mnkr 5 020

Offentliga Hus delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Offentligahus.se