13 maj 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Periodens resultat uppgick till 259,3 Mnkr (448,8). Resultatminskningen härrör i allt väsentligt av de lägre värdeförändringarna av fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan samt lägre driftnetto hänförligt till avyttringar under föregående år.

Perioden 1 januari – 31 mars 2022

Hyresintäkter, Tkr 136 931
Förvaltningsresultat, Tkr 41 232
Balansomslutning, Mnkr 9 233
Säkerställd belåningsgrad, % 0
Soliditet, % 53,5
Fastighetsvärde, Mnkr 9 071
EPRA NRV, Mnkr 4 83

Avnotering
Den 28 april 2021, beslutade Styrelsen för Offentliga Hus i Norden AB (publ) sig för att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Den 30 april 2021 godkände Nasdaq denna ansökan.
Sista dag för handel i Offentliga Hus aktie blev den 14 maj 2021.

Offentliga Hus delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida – Offentligahus.se