29 augusti 2022 08:00

Offentliga Hus presenterar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus offentliggör idag sin delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Periodens resultat uppgick till 446,0 Mnkr (476,7). Resultatminskningen härrör i allt väsentligt av det lägre driftnettot hänförligt till avyttringar under föregående och innevarande år.

Perioden 1 januari – 30 juni 2022

Hyresintäkter, Tkr 274 220
Förvaltningsresultat, Tkr 112 381
Balansomslutning, Mnkr 8 848
Soliditet, % 57,8
Fastighetsvärde, Mnkr 8 609
EPRA NRV, Mnkr 4 969

Offentliga Hus delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Offentligahus.se