28 november 2019 16:00

Offentliga Hus offentliggör två obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer och hybridobligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 13 november 2019 att Bolaget emitterat ytterligare icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 200 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 med slutligt förfallodatum i mars 2023 (de ”GrönaObligationerna”) och ytterligare eviga hybridobligationer till ett värde om totalt SEK 75 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 (tillsammans med de redan utestående hybridobligationerna om SEK 500 000 000 som offentliggjordes den 30 september 2019, ”Hybridobligationerna”).

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna och Hybridobligationerna på hållbara företagsobligationslistan respektive företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna och Hybridobligationerna har Offentliga Hus upprättat två obligationsprospekt. Båda prospekten har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.offentligahus.se

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 3 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl.1600  CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB
Nybrogatan 3 
SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00
info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696