14 september 2018 12:00

Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare. 

I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och registrerades den 12 januari 2018 (”Prospektet”). Prospektet publicerades på Offentliga Hus webbplats samma dag och finns även sedan dess tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Med anledning av tilläggsemissionen enligt ovan och av att Offentliga Hus efter publiceringen av Prospektet offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017, delårsrapporter för första halvåret 2018, samt pressmeddelande den 31 augusti 2018 avseende estimerad intjäningsförmåga, har Offentliga Hus upprättat ett tillägg till prospektet ”Tilläggsprospektet”. 

Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet, som kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt på bolagets webbplats, www.offentligahus.seoch skickas på begäran i pappersform.

Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Stockholm den 14 september 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2018 kl 12.00.