5 november 2019 17:50

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 20 september 2019 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 med slutligt förfallodatum i mars 2023 (”Obligationerna”). 

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Offentliga Hus upprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.offentligahus.se

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 7 november 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den5 november 2019 kl. 17.50 CEST

 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB
Nybrogatan 3 
SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00
info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696