23 november 2020 15:00

Offentliga Hus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 6 oktober 2020 att Bolaget emitterat icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om SEK 550 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 1 000 000 000 med slutligt förfallodatum i april 2024 (de ”Gröna Obligationerna”).

Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på hållbara företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av ansökan om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna har Offentliga Hus upprättat ett obligationsprospekt. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Bolagets hemsida, www.offentligahus.se.

Första dag för handel förväntas inträffa omkring den 25 november.