28 april 2023 13:30

Offentliga Hus offentliggör årsredovisning för 2022

Offentliga Hus årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida. Rapporten publiceras i digital form på svenska.

Intäkterna för perioden uppgick till 531,2 mkr (563,3) och driftnettot uppgick till 328,9 mkr (352,6). Periodens resultat uppgick till 92 mkr (1 114). Resultatminskningen beror i allt väsentligt på de lägre värdeförändringarna av fastighetsbeståndet jämfört med samma period året innan.

Obligationslån uppgående till 700 mkr som i bokslutskommunikén klassificerats som långfristig skuld har i årsredovisningen klassificerats om till kortfristig skuld. Offentliga Hus har erhållit ett aktieägartillskott från SBB i Norden AB uppgående till 370 mkr under 2022 som inte var beaktat i bokslutskommunikén.

För mer information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD Offentliga Hus i Norden AB
ilija@sbbnorden.se

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. 

Bifogade filer