31 januari 2018 17:10

Offentliga Hus obligation börjar handlas den 1 februari 2018

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 12 januari 2018 ett prospekt avseende ett obligationslån med en ram om 700 mkr och med förfall den 15 juni 2021. I pressmeddelandet rapporterades även om Offentliga Hus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Offentliga Hus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till i morgon, torsdag, den 1 februari 2018. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 400 mkr emitterats inom ramen för obligationslånet.

Prospektet avseende obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 12 januari 2018 och finns tillgängligt på Offentliga Hus hemsida

(www.offentligahus.se/obligationslan/).

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Denna information är sådan som Offentliga Hus i Norden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, kl. [17:10] CET.

Om Offentliga Hus i Norden AB
Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 94 fastigheter på 40 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl (50%).