12 april 2021 14:10

Offentliga Hus meddelar uppdatering i den tidigare avgivna bokslutskommunikén för 2020

Offentliga Hus i Norden AB (publ) uppdaterar den tidigare avgivna bokslutskommunikén, dels med en justering av en felaktig fördelning mellan kortfristig och långfristig skuld i koncernen, samt uppdaterade uppgifter om närståendetransaktioner då Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) per 31 december 2020 är att betrakta som en närstående part.