21 december 2020 15:45

Offentliga Hus meddelar förväntad ägarförändring under sina utestående obligationslån samt kreditbetygsplacering ”watch positive”

Hänvisning görs till Offentliga Hus i Norden AB:s (publ) (“Emittenten” eller “Offentliga Hus”) maximalt 1 000 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014965919 (”Obligationerna 2020/2024”), maximalt 750 000 000 SEK seniora ej säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta 2019/2023 med ISIN SE0013042611 (”Obligationerna 2019/2023” och tillsammans med Obligationerna 2020/2024 ”Obligationerna”) och maximalt 750 000 000 SEK efterställda hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med ISIN SE0013234531 (”Hybridobligationerna”).

I enlighet med ett offentliggjort pressmeddelande av Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) den 18 december 2020 har ett avtal ingåtts mellan bland andra Fastator och Offentliga Nordic Property Holding SARL angående försäljning av 138 917 953 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) motsvarande totalt 54,3 procent av totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus (“Försäljningen”). För mer information om Försäljningen, vänligen se Fastators pressmeddelande i följande länk:
https://fastator.se/pressrum/pressmeddelanden/?id=BCE6E6E55E570D9E.

I enlighet med klausul 11.4 (Mandatory repurchase due to a Change of Control, a De-listing or Listing Failure (put option)) i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”), kommer Försäljningen efter dess fullgörelse medföra en ägarförändring (eng. Change of Control) i och med att SBB förvärvar mer än 50.0 procent av rösterna i Emittenten. I sådana fall är Emittenten skyldig enligt Obligationsvillkoren att skicka ett meddelande till obligationsinnehavarna med information om vardera obligationsinnehavares rätt att begära att alla, eller endast några, av sina Obligationer ska återköpas av Emittenten (varmed Emittenten har en skyldighet att återköpa sådana Obligationer) till ett pris per Obligation motsvarande 101,0 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen ränta under en period om trettio (30) kalenderdagar från att meddelandet skickas av Emittenten. Emittenten meddelat att om Försäljningen genomförs så kommer sådant meddelande att skickas tillsammans med instruktion i enlighet med Obligationsvillkoren om vilka åtgärder en obligationsinnehavare behöver vidta om denne önskar att sina Obligationer ska bli återköpta i enlighet med Obligationsvillkoren.

Efter offentliggörandet av Försäljningen meddelande rating agenten Nordic Credit Rating att tidigare till Emittenten tilldelat kreditbetyg om “BB long-term” har placerats under ”watch positive” och i samband med detta bekräftat tidigare tilldelade kreditbetyg “BB (long-term)” och “N-1 (short-term)”. Enligt Nordic Credit Rating signalerar ”Watch positive” att det är hög sannolikhet att tidigare tilldelat kreditbetyg kan komma att höjas ett eller två steg inom de närmsta 90 dagarna beroende på utfallet av det förväntade budpliktserbjudandet från SBB till kvarvarande aktieägare i Emittenten. Meddelandet från Nordic Credit Rating medför att Försäljningen inte innebär att en nedgradering av kreditbetyg (eng. Rating Downgrade) aktualiseras under villkoren för Hybridobligationerna och att Emittenten därmed inte har en rätt till inlösen av Hybridobligationerna enligt klausul 12.5 (Voluntary redemption due to Change of Control) eller att räntan under Hybridobligationerna ska höjas med anledning av ägarförändringen enligt klausul 10.4 (Step-up after a Change of Control) i villkoren för Hybridobligationerna. För mer information, vänligen se Nordic Credit Ratings pressmeddelande i följande länk: https://nordiccreditrating.com/sv/article/det-langsiktiga-betyget-offentliga-hus-i-norden-ab-publ-placeras-pa-watch-positive.