13 oktober 2020 19:10

Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny obligationsfinansiering och kommande notering

I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller “Offentliga Hus”) framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de “Nya Obligationerna”). Bolaget har samtidigt offentliggjort att villkoret för frivillig inlösen avseende Bolagets 700 miljoner kronor seniora icke-säkerställda obligationer med förfall under 2021 (de ”Utestående Obligationerna”) uppfyllts och att de Utestående Obligationerna därmed kommer lösas in den 3 november 2020.

I enlighet med punkt 24.2 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna meddelar Bolaget härmed att agenten för innehavarna av de Utestående Obligationerna har lämnat dispens för de generella åtagandena för Bolaget under obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna, med effekt per idag. Dispens från åtaganden begärdes av Bolaget för att förenkla emissionen av de Nya Obligationerna fram till den slutliga inlösendagen för de Utestående Obligationerna och för att förbereda för en övergång till nya finansieringsvillkor i samband med noteringen av Offentliga Hus aktier, vilken meddelades den 1 oktober 2020.

Ett villkor för lämnad dispens är att Bolaget makulerar de Utestående Obligationer om 470 miljoner kronor som innehas av Bolaget och deponerar ett belopp motsvarande beloppet som krävs för att utföra frivillig inlösen av alla Utestående Obligationer, i enlighet med Bolagets meddelande om inlösen den 1 oktober 2020, på ett pantsatt konto till förmån för agenten och innehavarna av de Utestående Obligationerna.