30 oktober 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – september 2019

Kvartalet juli – september 2019

Hyresintäkter, KSEK                                     80 684 (51 163)

Förvaltningsresultat, KSEK                            50 212 (26 271)  

Balansomslutning, KSEK                              5 807 383 (3 740 668)

Justerad soliditet, %                                      34,4 (33,1)

Belåningsgrad, %                                         47,6 (46,4)

Fastighetsvärde, KSEK                                  4 734 455 (3 063 922)

Perioden januari – september 2019

Hyresintäkter, KSEK                                     217 101 (139 442)

Förvaltningsresultat, KSEK                            120 819 (75 958)  

Balansomslutning, KSEK                             5 807 383 (3 740 668)

Justerad soliditet, %                                      34,4 (33,1)

Belåningsgrad, %                                         47,6 (46,4)

Fastighetsvärde, KSEK                                  4 734 455 (3 063 922)

 

Kommentar från VD

REDO FÖR NÄSTA STEG

Offentliga Hus kan summera det tredje kvartalet som ett av företagets bästa med ett resultat på drygt 20 MSEK. Det visar både på bolagets styrka och på goda framtidsutsikter.

Tillväxttakten har varit fortsatt hög. I början av det tredje kvartalet offentliggjorde vi att vi ingått avtal om förvärv av samhällsfastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 Mdkr och med tillträde under det fjärde kvartalet. Detta ger en tillväxttakt på 128 % jämfört med Q3 2018. Inför kommande period har vi ett antal affärer under lupp. Det finns gott om förvärvsmöjligheter vilket gör att vi både kan hålla en hög tillväxttakt och samtidigt välja precis de affärer som ger oss de bästa långsiktiga utvecklingsmöjligheterna som vi eftersöker.

Bolagets stabila utveckling är också något som alltmer uppmärksammas av finansmarknaden, vilket perioden gav flera kvitton på. Offentliga Hus erhöll en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering. Två obligationer om vardera 500 MSEK emitterades där båda blev kraftigt övertecknade, samtidigt som bolaget genomförde ett partiellt återköp av den utestående obligationen. Sedan i början av sommaren har Offentliga Hus tillförts över 1 MDSEK i eget kapital som tillsammans med ovanstående obligationer gör att vi står väl rustade för fortsatt tillväxt.

Offentliga Hus har som mål att börsnoteras under 2020. En resa som kommer att genomföras av en ny ledningsgrupp som tar över vid årsskiftet bestående av Fredrik Brodin, Magnus Sundell och Johan Bråkenhielm – ett team som tidigare mycket framgångsrikt lett Stendörren till börsen. Jag är glad att kunna lämna över stafettpinnen i trygga händer. Under min tid med Offentliga Hus har bolagets fastighetsvärde vuxit från 2 till 7 MDSEK. Ett arbete och resultat som jag känner mig mycket stolt över. Det har varit

en fantastisk resa jag varit med om i mycket gott sällskap. Därför vill jag tacka alla kollegor inom Fastator-sfären samt Mats Hulth och Ulf Adelsohn som gjort denna resa möjlig och samtidigt önska nya ledning och styrelse lycka till med fortsatt framgångsrik resa mot börsen. 

En resa som ser mycket ljus ut!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 30 oktober 2019

Offentliga Hus rapport för Q3 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.offentligahus.se

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 0

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 07.00 CET. 

 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.