16 maj 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019

Hyresintäkter, KSEK                                  68 821 (37 143)

Förvaltningsresultat, KSEK                         35 407 (21 603) 

Balansomslutning, KSEK                           4 444 158 (2 810 148)

Justerad soliditet, %                                    32,1 (27,8)

Belåningsgrad, %                                       46,9 (57,3)

Fastighetsvärde, KSEK                               4 057 899 (1 998 501)

Kommentar från VD

ETT GOTT KVARTAL ÄVEN PÅ LÅNG SIKT

När vi lämnar första kvartalet 2019 gör vi det genom att visa ett fastighetsbestånd på drygt 4 MDSEK. Vid samma tidpunkt året innan var värdet 2 MDSEK. På ett år har vi således visat en tillväxt på 100 procent. Det är det vi pratar om när vi brukar säga att vi växer enligt plan.

Under första kvartalet 2019 fortsatte vi att växa stabilt genom en värdeökning på 45 MSEK och två fastighetsförvärv i Timrå om 78,5 MSEK, vilket stärker vår närvaro i mellersta Norrland. Hittills i år har vi avtalat om drygt 1 MDSEK som ska tillträdas under året. Inalles handlar det således om totalt 5 MDSEK i fastighetsbestånd.

Vår höga tillväxttakt handlar om främst två saker. Dels att vi har en liten snabbfotad organisation som fokuserar på affärer. I princip handlar det om att vi kan få ett prospekt, göra teknisk översyn och skaka hand på bara några dagar. Dels att vi ser hela Sverige som en marknad, vi begränsar oss inte bara till vissa regioner och storstäder. Med Offentliga Hus får alla kommuner och landsting möjligheten att sälja fastigheter och frigöra resurser oavsett var i landet de befinner sig. Det är ett synsätt som gagnar både oss och samhället. För nu börjar rubrikerna dugga allt tätare om hur kommuner får det svårare ekonomiskt, där det offentliga talar med allt tydligare röst om hur man tillsammans med det privata måste söka lösningar på framtida utmaningar vad gäller finansiering, byggande och drift av samhällsfastigheter. Behoven är helt enkelt enorma och kan bara lösas genom samarbete mellan privat och offentligt. Precis det som Offentliga Hus har erbjudit sedan 2011. Vi har gått från att vara pionjär till veteran inom detta segment, hela tiden med ett perspektiv som är mycket mer långsiktigt än nästa kvartalsbokslut. Just ett sådant synsätt som nu efterfrågas allt mer från norr till söder. Och där vi på Offentliga Hus ser hela landets behov.

Själv ser jag fram emot fortsatt tillväxt i hela Sverige!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 16 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 07.00.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.