21 februari 2019 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018

Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988)
Förvaltningsresultat, TSEK                         35 986 (20 056) 
Balansomslutning, TSEK                            4 333 003 (2 791 225)
Justerad soliditet, %                                    31,8 (30,2)
Belåningsgrad, %                                       46,4 (56,6)
Fastighetsvärde, TSEK                               3 919 626 (1 977 981)

Perioden januari – december 2018

Hyresintäkter, TSEK                                  207 083 (135 498)
Förvaltningsresultat, TSEK                         111 945 (87 882) 
Balansomslutning, TSEK                            4 333 003 (2 791 225)
Justerad soliditet, %                                    31,8 (30,2)
Belåningsgrad, %                                       46,4 (56,6)
Fastighetsvärde, TSEK                               3 919 626 (1 977 981)

2018 GAV TILLVÄXT I VÄRLDSKLASS – UNDER ORDNADE FORMER

RESULTAT

2018 är Offentliga Hus i särklass bästa år någonsin. Hyresintäkterna ökade med 53 % till 207 MSEK (135) tack vare fastighetsförvärv samt omförhandlade hyreskontrakt. Driftnettot har ökat med 44 % till 153 MSEK (106). Avkastningen på eget kapital ökade till 52,1 % (22,3 %). Trots vår höga tillväxttakt har belåningsgraden förbättrats till 46 % (57 %).

TILLVÄXT

Med våra förvärv 2018 äger vi idag drygt 210 fastigheter och har närvaro i nästan hälften av landets kommuner. Fastighetsvärdet på hela vår portfölj har fördubblats till 3 920 MSEK (1 978), och inkluderar vi signade förvärv som ska tillträdas når vi 5 156 MSEK. Därmed har vi kommit en bit närmare vårt mål om 9 000 MSEK och fortsätter vår resa mot en framtida börsnotering.

LÅNGSIKTIGHET

Det är viktigt för oss med långsiktighet. Med det menar vi att det är våra hyresgäster som är i fokus. De ska trivas hos oss, helst i en evighet. Så därför förädlar, utvecklar och renoverar vi fortlöpande vårt befintliga fastighetsbestånd och våra nyförvärv. Det är något som kostar på kort sikt, men som definitivt lönar sig i det längre perspektivet. Det är också därför vi aldrig har sålt en samhällsfastighet, våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga med oss. Det gör vi genom att vara lyhörda och förutsägbara för våra hyresgäster. De ska kunna lita på oss. Lång sikt lönar sig. För alla parter.

STABILITET

Sedan vår nya finanspolicy antogs 2017 har vi löpande köpt ränteswappar. Idag är mer än hälften av vår bankskuld räntesäkrad på 3-7 år. Vi har under året emitterat icke säkerställda obligationer om 300 MSEK inom befintlig ram om 700 MSEK i en kraftigt övertecknad emission.

RENODLING

I september 2018 sålde vi våra studentfastigheter till ett nybildat joint venture-bolag, Studentbostäder i Sverige AB, som ägs av Offentliga Hus tillsammans med Amasten och Samhällsbyggnadsbolaget. Offentliga Hus äger 44,9 % i bolaget. I Offentliga Hus kommer vi därmed fortsättningsvis till 100 % koncentrera oss på fortsatt tillväxt inom vårt segment samhällsfastigheter.

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 21 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.00.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus äger fastigheter i 210 kommuner i Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt.