20 februari 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Kvartalet oktober – december 2019

Hyresintäkter, KSEK                                102 962 (67 641)

Förvaltningsresultat, KSEK                      53 879 (35 896)  

Balansomslutning, KSEK                           7 762 084 (4 265 625)

Justerad soliditet, %                                   34,4 (32,2)

Säkerställd belåningsgrad, %                      43,5 (46,6)

Fastighetsvärde, KSEK                              7 246 870 (3 915 104)

Perioden januari – december 2019 

Hyresintäkter, KSEK                                320 063 (207 553)

Förvaltningsresultat, KSEK                      174 698 (112 978)  

Balansomslutning, KSEK                           7 762 084 (4 265 625)

Justerad soliditet, %                                   34,4 (32,2)

Säkerställd belåningsgrad, %                      43,5 (46,6)

Fastighetsvärde, KSEK                              7 246 870 (3 915 104)

Kommentar från VD

2019 blev vårt bästa år hittills och framtiden lovar mer

Som nytillträdd VD för Offentliga Hus är det tillfredställande att kunna rapportera att 2019 blev bolagets bästa år sedan det grundades 2011. Hyresintäkterna ökade med cirka 55 % till 320 miljoner kronor jämfört med 2018 och förvaltningsresultatet steg till 175 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt om 55 %. Fastighetsportföljen har under motsvarande period ökat med cirka 3,3 miljarder kronor till knappt 7,3 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 85 % från föregående år, där den största delen (cirka 2,4 miljarder kronor) tillträddes under det fjärde kvartalet. EPRA NAV har under samma period ökat med 47% från 1 650 till 2 420 miljoner kronor.

Den fortsatta tillväxten ser lovande ut och under januari 2020 har redan två förvärv om totalt cirka 257 miljoner kronor avtalats och fler spännande affärer ligger i pipeline. Det finns gott om förvärvsmöjligheter vilket gör att vi både kan hålla en hög tillväxttakt och samtidigt välja de affärer som ger oss de bästa långsiktiga utvecklingsmöjligheterna.

Samhällsfastigheter berör! Vår ambition är att fortsätta bygga ett spännande bolag med stor potential – ett bolag som kombinerar stabilitet och nytänkande. Offentliga Hus ska äga och förvalta samhällsfastigheter och därigenom avlasta kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass med ett långsiktigt och hållbart fokus.

Våra huvudägare har högt ställda ambitioner för bolaget och dess långsiktiga tillväxt. Som ett viktigt steg på denna resa har styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna för en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market med en målsättning att vid en senare tidpunkt genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm. Mitt mandat som VD för bolaget är således att, tillsammans med den nya ledningsgruppen, förbereda bolaget för en möjlig börsnotering under 2020. 

Vår målsättning är att en aktie i Offentliga Hus över tid ska generera en stabil och hållbar avkastning till ägarna. Ett brett ägande med fortsatt god tillgång till kapitalmarknaden och en över tid stärkt kreditrating skapar de finansiella förutsättningarna vi behöver för att växa lönsamt men även för att klara av omställningen till att bli ett av Sveriges mest hållbara företag. 

Våra hyresgäster utgörs framför allt av kommuner, landsting och stat eller av dessa indirekt finansierad verksamhet. Sveriges kommuner står inför ett gigantiskt investeringsbehov, framför allt drivet av att befolkningsgrupperna unga under 19 år och äldre över 80 år är de som ökar mest och allt pekar på att en ökande andel av kommunernas investeringsbehov kommer finansieras genom den privata sektorn. 

Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot ett intensivt och spännande 2020.

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus

Stockholm den 20 februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se

+46 (0) 70 888 66 65

Magnus Sundell, CFO Offentliga Hus

magnus.sundell@offentligahus.se

+046 (0) 70 602 76 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari  kl. 07.00.
 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.