17 september 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB Extra delårsrapport, jan – aug 2020

1 januari – 31 augusti 2020

Hyresintäkter, Tkr 308 706
Förvaltningsresultat, Tkr 61 555 (se fotnot 1 nedan)

Per 31 augusti 2020

Balansomslutning, Tkr 9 541 849
Soliditet, % 28,0%
Säkerställd belåningsgrad, % 53,0%
Fastighetsvärde, Tkr 8 562 977 (se fotnot 2 nedan)
EPRA NAV, Tkr  2 386 473

Fotnot 1. Exkluderar 8 646 Tkr avseende driftöverskott från de 88 fastigheter som avyttras den 30 september.
Fotnot 2. Exkluderar 349 215 Tkr avseende fastigheter som innehas för försäljning.

Kommentar från VD
Hög tillväxt och stärkt förvaltningsresultat

Hela 2020 har präglats av en mycket hög aktivitet för Offentliga Hus med totalt 2,6 miljarder kronor i transaktionsvolym (varav cirka 0,5 miljarder kronor avser avyttringar) vilket sammantaget medfört att våra väsentliga nyckeltal förbättras. Nettoeffekten av den omstrukturering av fastighetsportföljen vi nu genomför innebär att balansomslutningen ökar med 17 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har bolagets löpande intjäningsförmåga stigit med 26 procent. Andelen hyresintäkter från samhällsfastigheter uppgår nu till hela 83 procent!

Resultatförbättringen på alla plan är en direkt konsekvens av vår målmedvetna renodling av bolagets fastighetsbestånd. Vårt geografiska fokus är Sveriges 100 främsta kommuner sett till befolknings- och ekonomisk tillväxt. På sikt har Offentliga Hus som ambition att cirka 90 procent av den kontrakterade årshyran ska bestå av hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från skattefinansierad verksamhet, jämt fördelad mellan bolagets tre huvudkategorier: vård & omsorg, utbildning och kontor för offentlig verksamhet.

Offentliga Hus fastighetsbestånd, som huvudsakligen utgörs av samhällsfastigheter, har klarat sig väldigt bra under pandemin. Bolagets årshyresintäkt fortsätter att vara opåverkad. Samtidigt ser vi att de mycket låga räntor som vi haft under de senaste fem åren ser ut att stanna över lång tid framöver vilket skapar fortsatt goda förutsättningar för hög avkastning på bolagets egna kapital. Sveriges ekonomi bedöms ha en fortsatt god tillväxt, men kanske viktigast, sett ur Offentliga Hus perspektiv, är att vi har en stabil befolkningsökning där framför allt grupperna unga och äldre växer. Det ger en ökad efterfrågan på skolor och utbildningslokaler samt lokaler för vård och omsorg.

Börsnotering i oktober

Inför den kommande noteringen av Offentliga Hus aktie på Nasdaq First North Premier avger vi här en extra delårsrapport för perioden 1 januari – 31 augusti. Syftet med denna extra delårsrapport är att, mot bakgrund av den kraftiga expansion och omstrukturering av fastighetsportföljen som bolaget genomfört under perioden 1 juli till 31 augusti, ge marknaden så bra guidning som möjligt avseende utvecklingen av bolagets balans- och resultaträkning samt löpande intjäningsförmåga på rullande årsbasis. Inför rapporten publicerade Offentliga Hus den 31 augusti sina finansiella och operationella mål för verksamheten.

Börsnoteringen kommer att innebära en större nyemission av stamaktier som ger oss en bra spridning av aktien, säkerställer handel och volym samt ger oss möjlighet att fortsätta expansionen med fokus på fastigheter med starka och långa kassaflöden. Ytterligare information om noteringen kommer löpande att offentliggöras inför noteringen i oktober.

Sänkt kapitalkostnad

Bolagets kapitalkostnad går ner snabbt. Våra samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden gör att vårt beroende av icke säkerställda obligationslån minskar till förmån för säkerställd belåning i våra svenska banker, till väsentligen lägre ränta. Denna utveckling kommer att fortsätta och bolagets kapitalkostnad kommer därmed fortsätta att gå ner.
Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har avtal ingåtts om avyttring av ett antal mindre fastigheter samt bolagets 34-procentiga andel i studentbostadsbolaget SBS. Avyttringen innebär att totalt 88 mindre fastigheter säljs till ett fastighetsvärde om cirka 350 miljoner kronor. Likviden för aktierna är cirka 215 miljoner kronor. Aktierna i SBS säljs till ett värde av 200 miljoner kronor. Även om dessa avyttringar inte utgör mer än ca 6 procent av bolagets balansräkning innebär de en betydande renodling av vårt fastighetsbestånd varvid bolaget avslutar verksamheten i 59 mindre kommuner som inte bedömts vara förenliga med vår långsiktiga strategi. Vår personal får möjlighet att fokusera fullt ut på att utveckla vår kärnverksamhet. Frånträden för dessa två affärer sker den 30 september och i denna rapport redovisas dessa som tillgångar som innehas för avyttring. Alla relevanta nyckeltal är således baserade på den kvarvarande portföljen. Försäljningslikviden kommer i första hand att användas till att amortera kortfristig icke säkerställd skuld med för bolaget relativt hög ränta.

Starkare organisation med ökat fokus

Vår organisation växer sig allt större och starkare och har som huvudfokus att öka förvaltningsresultatet. Vi förstärker även inom transaktion, hållbarhetsarbete och projektutveckling för att fullt ut ha en fortsatt hög tillväxt samt att kunna leverera på alla våra projektmöjligheter.

Som VD för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över att ha så hög kompetens inom bolaget och jag är helt övertygad att vi överträffar förväntningarna på tillväxt och kvalitet. Med samma övertygelse kommer vi att leverera en hög riskjusterad avkastning till bolagets alla nya aktieägare under lång tid framöver.

Fredrik Brodin
VD Offentliga Hus i Norden AB

Stockholm, 17 september 2020

Offentliga Hus extra delårsrapport för januari – augusti 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahus.se/for-investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0)708 88 66 65

Magnus Sundell, vVD & CFO
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl. 07:00 CET.