19 augusti 2020 07:00

Offentliga Hus i Norden AB Delårsrapport Q2, januari – juni 2020

Perioden januari – juni 2020

Hyresintäkter, Tkr  243 146 (138 844)
Förvaltningsresultat, Tkr 42 035 (20 223)
Balansomslutning, Tkr 8 117 103 (5 437 428)
Soliditet, % 31,2 (36,5)
Säkerställd belåningsgrad, % 45,8 (48,1)
Fastighetsvärde, Tkr 7 381 380 (4 734 455)
EPRA NAV, Tkr 2 268 912 (2 272 508

Kommentar från VD
Vi levererar hög tillväxt och stärker förvaltningsresultatet

Hela 2020 har präglats av en mycket hög aktivitet för Offentliga Hus. Vi har gjort förvärv av samhällsfastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2,6 miljarder kronor, vilka tillträtts eller ska tillträdas under året, samtidigt som vi avtalat om försäljning av 88 mindre fastigheter för 350 miljoner kronor i syfte att renodla bolagets fastighetsbestånd inför den planerade börsnoteringen i oktober.

Offentliga Hus fastighetsbestånd, som huvudsakligen utgörs av samhällsfastigheter, har klarat sig mycket bra under coronapandemin. Bolagets hyresintäkter är i stort sett helt opåverkade. Samtidigt ser vi att de mycket låga räntor som vi haft under de senaste fem åren ser ut att stanna över lång tid framöver vilket skapar fortsatt goda förutsättningar för hög avkastning på bolagets egna kapital. Sveriges ekonomi bedöms ha en fortsatt god tillväxt. Minst lika viktigt dock, sett ur Offentliga Hus perspektiv, är att vi har en stabil befolkningsökning där framför allt grupperna unga och äldre växer. Det ger stor ökad efterfrågan på skolor och utbildningslokaler samt lokaler för vård och omsorg.

När samhället drabbas av oförutsedda händelser som coronaviruset ser vi med tydlighet att våra samhällsfastigheter är säkra tillgångar med stabil intjäningsförmåga. Värdet på Offentliga Hus samhällsfastigheter har stått sig stabila under 2020. Viss negativ prisutveckling har vi sett för hotell- och handelsfastigheter, framför allt drivet av pandemin, men även som en effekt av den sedan några år tillbaka pågående omställningen mot ökad e-handel. Vissa värderingsinstitut tror att även kontorsfastigheter står inför en liknande negativ värdeutveckling som en följd av att fler arbetar hemifrån. Vi på Offentliga Hus ser dock ingen negativ påverkan på våra kontor för offentlig verksamhet, då dessa oftast utgör mötesplatser för medborgarna och på så sätt fyller en viktig samhällsfunktion.

Extra periodrapport efter bolagets IPO i oktober

Som tidigare kommunicerats planerar vi att notera Offentliga Hus i Norden AB:s aktie på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under oktober 2020. För att ge marknaden så bra guidning som möjligt avseende utvecklingen av bolagets balans- och resultaträkning samt löpande intjäningsförmåga på rullande årsbasis kommer vi i september att avge en granskad extra periodrapport per den 31 augusti 2020. Tillväxten är hög i bolaget och de förvärv om cirka 1,4 miljarder kronor som vi har offentliggjort avseende Härnösand, Borås, Halmstad och Simrishamn, som alla kommer att tillträdas den 31 augusti 2020, medför en väsentlig ökning av bolagets fastighetsvärde med cirka 18 procent. Förvärven finansieras delvis med nya säkerställda banklån om cirka 1 miljard kronor. I samband med upptagande av de nya banklånen förlängs merparten av säkerställd skuld med kvarvarande löptid kortare än 12 månader. Offentliga Hus förvaltningsresultat och finansiella nyckeltal kommer att påverkas positivt av dessa förvärv och nya finansieringar. Offentliga Hus har idag kreditratingen BB – och vår bedömning är att vår starka tillväxt ihop med bättre finansiella nyckeltal snabbt förbättrar vår rating.

Inför den planerade börsnoteringen har Offentliga Hus valt att minska antalet fastighetsvärderingsinstitut för att istället fokusera på de tre större etablerade instituten Newsec, Nordier och Forum. I samband med detta har ett större antal fastigheter fått nya värderingar. Detta medförde en negativ nettojustering av fastighetsportföljens marknadsvärdering om cirka 1,5 procent under det andra kvartalet, varvid orealiserade värdeförändringar uppgående till minus 106 miljoner kronor redovisas.

Starkare organisation med ökat fokus

Vår organisation har vuxit snabbt från att vi bara var tre anställda vid årets ingång till att i skrivande stund vara 15 anställda och med målet att rekrytera ytterligare 3-4 medarbetare innan årets slut. Organisationen arbetar målmedvetet med huvudfokus att öka förvaltningsresultatet. Vi förstärker även teamet inom transaktion, hållbarhetsarbete och projektutveckling för att tillvarata de goda tillväxtmöjligheter vår starka förvärvspipeline erbjuder samt kunna leverera på alla våra projektmöjligheter.

Som VD för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över att ha så hög kompetens inom bolaget och jag är helt övertygad att vi överträffar förväntningarna på tillväxt och kvalitet.

Fredrik Brodin

VD Offentliga Hus i Norden AB
Stockholm 19 augusti 2020

Offentliga Hus rapport för Q2 2020 finns från och med idag tillgänglig på
bolagets hemsida, https://offentligahus.se/for-investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Magnus Sundell, vVD & CFO
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07.00 CET.