25 januari 2021 20:35

Offentliga Hus har utsett en oberoende budkommitté som ska utvärdera Samhällsbyggnadsbolagets bud

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 20 januari 2021 genom pressmeddelande ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”), att överlåta samtliga sina aktier i Offentliga Hus till SBB (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av två alternativ: (A) ett kontantvederlag eller (b) ett aktievederlag i form av D-aktier i SBB. Båda vederlagsalternativen motsvarar 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus. SBB kommer att offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet, vilket beräknas ske omkring den 15 mars 2021. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 mars 2021 och avslutas omkring den 13 april 2021.

Den 18 december 2020 offentliggjorde SBB att SBB ingått avtal om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus samt att fullföljande av resterande del av de förvärvade aktierna i Offentliga Hus är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och avses tillträdas när sådana godkännanden erhållits.

Styrelsen i Offentliga Hus har med anledning av Erbjudandet inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Magdalena Schmidt och Mari Broman (gemensamt ”Budkommittén”). Budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Budkommittén kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning, samt värderingsutlåtandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

Budkommittén har inom sig utsett Mari Broman till ordförande.

Bolagets styrelseledamöter Björn Rosengren (ordförande), Carl Bildt, Pierre Ladow och Svante Bengtsson har intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och får således inte delta i Offentliga Hus handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet. Anledningen till intressekonflikten är att dessa styrelseledamöter även har anknytning till Aktiebolaget Fastator AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR och Nordact AB som alla har sålt sina aktier i Offentliga Hus till SBB för ett pris motsvarande vederlaget i Erbjudandet.

Kontakt

Budkommittén nås via Bolagets IR-kontakt.

Magnus Sundell, vVD & CFO
+46 (0) 70 602 76 75
magnus.sundell@offentligahus.se