5 september 2018 08:45

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75%. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Glimstedt och Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.  

       Att emissionen blev kraftigt övertecknad visar på att marknaden fått upp ögonen för Offentliga Hus och har förtroende för vårt långsiktiga arbete inom det stabila segmentet samhällsfastigheter. Med emissionen i ryggen, Fastator som stark ägare och låg belåningsgrad fortsätter vi vår höga tillväxttakt med sikte på en börsnotering under 2019, kommenterar Lars Holm, VD för Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus

 lars.holm@offentligahus.se 

+ 46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september kl. 08.45 CET. 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.