11 september 2019 08:30

Offentliga Hus etablerar finansiella och operationella mål

Offentliga Hus har beslutat att etablera finansiella och operationella mål i syfte att ge kapitalmarknaden en tydlig bild över vilka mål och parametrar som bolaget strävar efter att uppnå och styra verksamheten efter.

Offentliga Hus finansiella mål är:

  • Soliditet om lägst 35%
  • Total belåningsgrad om högst 60%
  • Räntetäckningsgrad om lägst 2,0 ggr

Offentliga Hus operationella mål är:

  • En överskottsgrad om lägst 70%
  • Ett utökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljöcertifierade fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar i befintligt fastighetsbestånd

Utöver ovanstående finansiella och operationella mål strävar Offentliga Hus efter att erhålla en investment grade rating inom två år samt genomföra en börsintroduktion under 2020.

– Vår ambition är att vara Sveriges främsta samhällsfastighetsbolag med en god diversifiering avseende såväl hyresgäster som geografi. Den nya ledningsgruppen som kommer på plats under första kvartalet nästa år, i kombination med den skalbara förvaltning vi åtnjuter genom Nordic PM, ger oss goda förutsättningar till en fortsatt starkt tillväxt under förbättrad lönsamhet samtidigt som vi successivt förbättrar våra finansiella nyckeltal med målsättningen att uppnå en investment grade rating inom två år. Som vi meddelade den 2 september 2019 har vi upptagit en rating från Nordic Credit Rating och vår ambition är att vara aktiva på kapitalmarknaden även framgent, kommenterar Mats Hulth, styrelseordförande Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta: 

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, tf CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september kl. 08.30 CET. 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696