6 oktober 2020 18:55

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om totalt 550 miljoner kronor, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och bekräftar att villkoret för frivillig inlösen av samtliga sina obligationer 2017/2021 är uppfyllt

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Emission av seniora icke-säkerställda gröna obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller “Offentliga Hus”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK i ett totalt belopp om 550 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de “Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 3,15%. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Offentliga Hus Gröna Ramverk och för återköp och inlösen av de Utestående Obligationerna (såsom definieras nedan).

Dagens emission av gröna obligationer är ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete uppskattas av kapitalmarknaden. Samtidigt är det en naturlig fortsättning i renodlingsarbetet av Bolagets balansräkning och finansiella ställning med fokus på längre kapitalbindning och lägre finansieringskostnader. Noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier förväntas ge en likviditetsökning till Bolaget om cirka 1,2 miljarder kronor vilket ger oss ett tillkommande förvärvsutrymme om upp till 3 miljarder kronor”, kommenterar bolagets VD Fredrik Brodin.

Det är fantastiskt roligt att få en så positiv respons från kapitalmarknaden som vi fått i denna emission. Det bekräftar styrkan i vår affärsmodell och stärker flera av våra viktigaste nyckeltal. Efter utgången av augusti har vi löst lån med kort återstående löptid uppgående till 820 miljoner kronor varigenom vår genomsnittliga låneränta sänks från 3,14% vid utgången av augusti till cirka 2,57%. Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindning uppgår efter denna emission till cirka 3,5 år”, kommenterar bolagets CFO Magnus Sundell.

Återköpserbjudandet och inlösen

Vidare offentliggör Offentliga Hus utfallet av det frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 15 juni 2021, ISIN SE0010023259 och utestående volym om 700 miljoner kronor (de ”Utestående Obligationerna”).

Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12.00 CEST. Innehavarna av de Utestående Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av de Utestående Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 297 miljoner kronor. Offentliga Hus meddelar härmed att Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för de Utestående Obligationerna i Återköpserbjudandet är 103,91% av nominellt belopp jämte upplupen ränta. Bolaget kommer efter genomfört Återköpserbjudande äga Utestående Obligationer om totalt 479 miljoner kronor. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 oktober 2020.

Givet den framgångsrika emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget vilket tidigare meddelats lösa in de Utestående Obligationerna per 3 november 2020 (”Lösendagen”). I enlighet med punkt 9.3 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna kommer Bolaget att erlägga 103,50% av nominellt belopp (dvs. 1 035 000 kronor per Utestående Obligation), plus upplupen ränta till och med Lösendagen, till de personer som är registrerade såsom innehavare av Utestående Obligationer i Euroclear Swedens register på avstämningsdagen den 27 oktober 2020.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer, bookrunners och agenter i samband med nya emissionen samt återköpet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp, +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se