20 september 2019 15:00

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör utfall av frivilligt återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Ny senior icke-säkerställd grön obligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer denominerade i SEK i ett totalt belopp om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000. De seniora icke-säkerställda gröna obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 440 baspunkter med slutligt förfallodatum i mars 2023 (de ”Nya Obligationerna”). Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer även användas för delvis återlösen av Obligationerna (såsom definieras nedan).

Frivilligt återköpserbjudande 

Vidare offentliggör Offentliga Hus utfallet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 15 juni 2021, ISIN SE0010023259 och med utestående volym om SEK 700 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 200 000 000 mot kontant vederlag. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 20 september 2019. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 132 000 000.

Offentliga Hus meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 105,50% av nominellt belopp. Offentliga Hus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköpserbjudandet förväntas infalla den 27 september 2019.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer, bookrunners och agenter i samband med Nya Emissionen samt återköpet. Nordea och Swedbank har också varit rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com 

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se


För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:


Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 15:00 CEST.


Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696