13 november 2019 13:40

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer och hybridobligationer om totalt 275 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har som tidigare offentliggjorts emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter med förfall i mars 2023 (”Gröna Obligationer”) samt eviga hybridobligationer med en första inlösenmöjlighet i januari 2025 om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr till en rörlig ränta om 3m Stibor + 685 baspunkter (”Hybridobligationer”).

Bolaget har idag beslutat att emittera ytterligare Gröna Obligationer om 200 Mkr och Hybridobligationer om 75 Mkr. Till följd av den starka marknadsefterfrågan emitteras såväl de Gröna Obligationerna som Hybridobligationerna till överkurs vilket, beräknat till första möjliga inlösendag, för de Gröna Obligationerna motsvarar en rörlig ränta om 3m Stibor + 381 baspunkter respektive 3m Stibor + 642 baspunkter för Hybridobligationerna. Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av de nyemitterade Gröna Obligationerna och nyemitterade Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer respektive Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för att tillse upptagande till handel av de nya Gröna Obligationerna och de nya Hybridobligationerna senast den trettionde dagen efter respektive emissionsdag.

Emissionerna möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att nyttjas i enlighet med Bolagets Gröna Ramverk och emissionslikviden från Hybridobligationerna kommer primärt att nyttjas för att finansiera en fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen. Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som eget kapital i enlighet med IFRS.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696