6 maj 2020 07:00

Offentliga Hus Delårsrapport januari – mars 2020

Kvartalet januari – mars 2020

Hyresintäkter, KSEK                                         120 683 (69 863)
Förvaltningsresultat, KSEK                               21 753 (10 442) 
Balansomslutning, KSEK                                  8 035 222 (4 444 158)
Soliditet, %                                                        32,8 (32,1)
Säkerställd belåningsgrad, %                           45,4 (46,9)
Fastighetsvärde, KSEK                                     7 259 912 (4 057 899)
EPRA NAV, KSEK                                             2 363 376 (1 689 417)

Kommentar från VD

Vi står starka i pandemin

I tider av oro som vi nu upplever ställs hela samhället inför stora utmaningar på ett sätt som Sverige inte upplevt i modern tid. Vi bör vara ödmjuka inför det faktum att vi ännu inte ser slutet av Coronakrisen eller hur återhämtningen i ekonomin kommer att se ut. I krisen framträder dock ett Sverige som med sina starka statsfinanser tar ett stort samhällsansvar och stödjer både näringsliv och offentlig sektor. Vårt välfärdssamhälle står sig fortsatt starkt och det är på den grunden vi sedan 2012 fokuserat på att bli en leverantör av samhällsfastigheter med det offentliga som primär hyresgäst.

Offentliga Hus fokuserar på tre huvudsegment; utbildning, vård & omsorg samt kontor & verksamhetslokaler för offentlig verksamhet. Våra hyresgästers lokalbehov samvarierar över tid med landets befolkningsutveckling och demografi. De snabba svängningar som vi nu ser i ekonomin har endast en marginell påverkan på våra hyresintäkter och kostnader. Värdet av vår fastighetsportfölj är tätt förknippat med fastigheternas förmåga att producera ett hyresöverskott samt marknadens avkastningskrav på samhällsfastigheter. Marknaden för samhällsfastigheter är fortsatt stabil och vi ser inte heller här att förutsättningarna har förändrats av krisen, varför våra marknadsvärderingar i allt väsentligt är oförändrade sedan årsskiftet.

Resultatet för första kvartalet innebär en ökning av hyresintäkterna med 73% jämfört med samma kvartal förra året medan förvaltningsresultatet ökade med hela 120%. Samtidigt har det genomsnittliga beståndet av förvaltningsfastigheter ökat med ca 80%. Bolaget värderar hela fastighetsbeståndet varje kvartal och per 31 mars 2020 uppgick värdet till 7,26 miljarder kronor.

Bolagets rating hos Nordic Credit Rating (NCR) är BB- och detta kreditbetyg bekräftades av NCR i mars med hänvisning till vår stabila hyresgästmix och förhållandevis långa hyreskontrakt, som ger styrka i den rådande ekonomiska krisen. Våra ägare har högt ställda ambitioner för bolaget och dess långsiktiga tillväxt. Ägarnas beslut om notering av bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under 2020 ligger fast. Vår bedömning är att efterfrågan på aktier i noterade fastighetsbolag med fokus på kassaflödesbärande fastigheter med stabila hyresintäkter är fortsatt hög. Arbetet bakom kulisserna för att förbereda bolaget för börsintroduktionen fortlöper med målet inställt på att alla väsentliga funktioner i bolaget skall skötas med egen personal innan årets slut.

Hållbarhet är en integrerad del av affärsidén hos Offentliga Hus. Ett hållbart förhållningssätt är ett måste för att kunna skapa fastighetslösningar som stärker samhällets utveckling och välfärd på sikt. Vårt hållbarhetsarbete kan delas in i tre åtaganden:

1. Att bygga partnerskap för välfärden. Detta handlar om att vi vill bygga bolaget med lyhördhet och i nära samarbete med våra hyresgäster som dagligen bedriver viktig samhällsservice i våra lokaler.

2. Strävan efter långsiktiga fastighetslösningar, vilket ger uthållighet och finansiell styrka.

3. Att skapa fastigheter som främjar människors välbefinnande. För varje område har vi antagit konkreta mål på kort och lång sikt, som kopplar an till sikt FN:s globala hållbarhetsmål.

Trots den påtagliga stress och ovisshet inför framtiden som Coronakrisen medför ser vi mycket positivt på framtiden för Offentliga Hus.

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus

Offentliga Hus rapport för Q1 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahus.se/finansiella-rapporter/.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Magnus Sundell, CFO
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75

Offentliga Hus i Norden AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 07.00.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och landsting i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.

www.offentligahus.se