23 februari 2018 07:00

Offentliga Hus bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober – december 2017

Nettoomsättning, MSEK                         45,9 (39,5)

Driftnetto, MSEK                                     29,9 (28,7)

Resultat, MSEK                                       64,8 (26,1)

Fastighetsvärde, MSEK                           2 388 (2 019)

Soliditet, %                                               27,8 (20,4)

Avkastning på eget kapital, %                  21,6 (35,5)

Perioden januari – december 2017

Nettoomsättning, MSEK                         171,1 (131,9)

Driftnetto, MSEK                                     117,8 (96,1)

Resultat, MSEK                                       135,6 (114,3)

Fastighetsvärde. MSEK                           2 388 (2 019)

Soliditet, %                                               27,8 (20,4)

Avkastning på eget kapital, %                  22,6 (30,7)

PM 180223 – Offentliga Hus bokslutskommunike jan – dec 2017KOMMENTAR FRÅN VD

Kraftig tillväxt med börsnotering i sikte

En sällan skådad babyboom och stor invandring har gjort Sveriges befolkning till EU:s snabbast växande. Under kommande år väntas behovet av investeringar i välfärdstjänster öka explosionsartat, med ett allt större ekonomiskt tryck på kommuner och landsting som följd. Därtill är många befintliga offentliga fastigheter, som sjukhus och skolor, i dåligt skick och behöver renoveras. Och samtidigt som det offentliga måste byggas ut för att räcka till fler sker nu ett avgörande skifte i demografin, där den yngre och den äldre delen av befolkningen ökar snabbare än den del som genererar skatteintäkter genom att yrkesarbeta.

Ett sätt att få välfärdsekvationen att gå ihop är att samarbeta med fastighetspartners som kan sin sak och delar kommunens syn på långsiktighet. Genom försäljning av fastigheter kan det offentliga frigöra de resurser som behövs för att klara nödvändiga investeringar. Vår ambition är att Offentliga Hus ska vara det självklara valet för kommuner som vill jobba smartare med sitt fastighetsbestånd, utan att tappa i kvalitet.

2017 var ett år med stora framsteg för Offentliga Hus. Vi offentliggjorde planerna på en börsnotering inom 18 månader, stärkte upp organisationen med en finanschef och transaktionschef och expanderade inte minst kraftigt vårt bestånd av offentliga fastigheter runtom i landet. Under 2017 har värdet av vår fastighetsportfölj växt med över 40 procent, till cirka 2,4 miljarder kronor.

Under 2018 ska vi fortsätta att växa med god lönsamhet, hand i hand med hög kvalitet för våra hyresgäster, för att i samband med noteringen nå vårt mål om 6–7 miljarder kronor i balansomslutning. En nyckel för att nå dit är att fortsatt stärka kapitalbasen. Det arbetet påbörjades framgångsrikt i slutet av förra året då vi emitterade en övertecknad obligation om 400 mkr. Delar av det kapitalet sätts i arbete 2018 då vi genomför flera stora affärer, bland annat förvärvet av infrastrukturfastigheter från statligt ägda Svevia.

Vi tror på ett fortsatt stort utbud av offentliga fastigheter på marknaden framöver. Det Offentliga Hus som kliver in i 2018 är en sammansvetsad organisation med bevisad erfarenhet som långsiktig fastighetspartner till Sveriges kommuner och landsting. Vi har varit i branschen längre än de flesta, och under de här åren har vi lärt oss en hel del om de utmaningar som det offentliga står inför.

Jag ser fram emot att fortsätta stärka vår position som den bästa partnern för kommuner och landsting som vill fortsätta att leverera en välfärd i världsklass under många år framöver.

Lars Holm, VD Offentliga Hus

Stockholm den 23 februari 201

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 07.00.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 91 fastigheter på 39 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,4 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl (50%).OH