14 april 2021 14:10

Kommuniké från extra bolagsstämma, VD-byte samt uppdatering av finansiell kalender

Kommuniké från extra bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 14 april 2021

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) har hållits den 14 april 2021 (”Stämman”). Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid Stämman fattades bl.a. beslut om att utse nya styrelseledamöter.

Samtliga styrelseledamöter entledigades i samband med Stämman. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander. Ilija Batljan valdes till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De två föreslagna styrelseledamöterna Robin Dangoor och Matilde Abejón hade inför Stämman meddelat att de inte stod till förfogande.

Beslutades att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2020 samt att de tidigare styrelseledamöterna Mari Broman och Magdalena Schmidt ska erhålla ett extra arvode om 75 000 kronor vardera. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ).

VD-byte samt uppdatering av finansiell kalender

Efter Stämman så har den tillträdande styrelsen i Offentliga Hus i Norden AB (publ) hållit ett konstituerande styrelsemöte. Vid styrelsemötet fattades bl.a. följande beslut.

VD-byte
Beslutades att entlediga Fredrik Brodin som verkställande direktör och att utse Lars Thagesson till ny tillförordnad verkställande direktör med omedelbar verkan. Vidare beslutades att entlediga Magnus Sundell som vice verkställande direktör.

Finansiell kalender
Med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) beslutades att uppdatera den finansiella kalendern, där Offentliga Hus delårsrapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 23 april 2021 istället för den 5 maj 2021.

Ny finansiell kalender:
Delårsrapport januari-mars 2021: 23 april 2021 (tidigare 5 maj 2021) Årsstämma 2020: 7 juni 2021 (oförändrad)
Delårsrapport januari-juni 2021: 19 juli 2021 (oförändrad) Delårsrapport januari-september 2021: 4 nov 2021 (oförändrad) Bokslutskommuniké 2021: 16 feb 2022 (oförändrad)

För ytterligare information, kontakta:
Ilija Batljan, styrelseordförande Offentliga Hus
E-post: ilija@sbbnorden.se