3 maj 2018 16:20

Kommuniké från årsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus i Norden AB (publ) avhöll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

9§        Beslut om:

a)    fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 

            Beslutades att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

b)   dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

            Styrelsen beslutar att vinstmedel enligt vinstdispositionen skall överföras i ny räkning.

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

            Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

10§      Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

            Beslutades att styrelsens arvode ska utgå med 200 000 kr till ledamöter som inte är anställda i bolaget för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslutades att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

11§       Val av styrelseledamöter samt revisor

Beslutades att omvälja Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Pierre Ladow, Jacqueline Winberg och Svante Bengtsson till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Mats Hulth som styrelseordförande.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor Magnus Thorling, till bolagets revisor.

12§       Ändring av bolagsordning

Antogs ny bolagsordning. Föreslagen namnändring till

Offentliga Hus AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus äger fastigheter i 125 kommuner i Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt.