26 mars 2021 15:57

Kallelse till extra bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ), org.nr 556824-2696, (”Offentliga Hus”) med säte i Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 april 2021.
 
Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), som, per den 15 mars 2021, direkt och indirekt, totalt innehar 186 669 397 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 72,93 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus. SBB har begärt extra bolagsstämman för att besluta om fastställande av styrelsearvode, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman
För att äga rätt att, genom förhandsröstning, deltaga vid stämman ska aktieägare:
dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2021,
dels   anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den 13 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 8 april 2021, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman den 14 april 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.offentligahus.se från och med den 31 mars 2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
 
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 13 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
 
Rätt att begära upplysningar
Enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till bolaget senast den 4 april 2021 och kan skickas per post till Offentliga Hus i Norden AB (publ), Linnégatan 2, 114 47 Stockholm, märkt ”EGM maj 2021” eller till magnus.sundell@offentligahus.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Offentliga Hus huvudkontor och på www.offenligahus.se senast den 9 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 255 970 150 aktier och röster i Offentliga Hus. Per dagen för denna kallelse innehar Offentliga Hus inga egna aktier i bolaget.

Förslag till dagordning
1)      Val av ordförande vid stämman
2)      Val av en eller två protokolljusterare
3)      Upprättande och godkännande av röstlängd
4)      Godkännande av dagordning
5)      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6)      Fastställande av styrelsearvode
7)      Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8)      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Jan Litborn eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.
Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)
Styrelsen föreslår att en person ska justera protokollet. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat Caroline Söderberg, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.
Fastställande av styrelsearvode (punkt 6)
SBB föreslår att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. SBB föreslår vidare att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2020 samt att de tidigare styrelseledamöterna Mari Broman och Magdalena Schmidt ska erhålla ett extra arvode om 75 000 kronor vardera. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén med anledning av SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)
SBB föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8)
SBB föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh, Oscar Lekander, Robin Dangoor samt Matilde Abejón. SBB föreslår vidare att Ilija Batljan väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Samtliga nuvarande ledamöter i Offentliga Hus entledigas i samband med stämman förutsatt att stämman beslutar i enlighet med SBB:s förslag.
 
Beskrivning av ledamöter föreslagna för nyval:
 
Ilija Batljan (ny styrelseledamot och ordförande). Född 1967. Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot och VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).
 
Eva-Lotta Stridh (ny styrelseledamot). Född 1975. Ekonomie kandidat, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag inkluderar CFO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
 
Oscar Lekander (ny styrelseledamot). Född 1985. Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH. Övriga uppdrag inkluderar affärsutvecklingschef i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.
 
Robin Dangoor (ny styrelseledamot). Född 1985. Jur. kand., Stockholms Universitet. Kandidatexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i Dangoor Associates AB, en affärsjuridisk boutiquebyrå, samt styrelseledamot och styrelsesuppleant för ett flertal klientbolag i sådan verksamhet.
 
Matilde Abejón (ny styrelseledamot). Född 1993. Juristexamen, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag inkluderar biträdande jurist på advokatbyrån TM & Partners.

Övrig information
Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på bolagets webbplats www.offentligahus.se samt hos bolaget från och med den 31 mars 2021. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor.
För information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se bolagets integritetspolicy på https://offentligahus.se/for-investerare/integritetspolicy-avseende-aktieagare/ samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
_____________
 
Stockholm, mars 2021
 
Offentliga Hus i Norden AB (publ)
 
Styrelsen