12 december 2019 14:45

Justering av Offentliga Hus tidigare offentliggjorda renodling av verksamheten

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) offentliggjorde den 26 november 2019 att Offentliga Hus och Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”), som indirekt äger 50% av aktierna i Offentliga Hus, ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet. Fastator och Offentliga Hus har gemensamt beslutat att en av deltransaktionerna inte ska genomföras. Fastator förvärvar inte Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder i Sverige”).

Den bedömda intjäningsförmåga som presenterades i pressmeddelandet den 26 november 2019 påverkas inte av denna förändring. Nedan presenteras en uppdaterad proforma balansräkning per 30 september 2019 som beaktar denna förändring. 

TSEK Proforma
2019-09-30
Materiella anläggningstillgångar 6 927 546 
Finansiella anläggningstillgångar 236 999 
Summa anläggningstillgångar 7 164 545 
   
Kortfrista fordringar 148 456 
Likvida medel 149 347 
Summa omsättningstillgångar 297 803 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 7 462 348 
   
Eget kapital 2 566 371 
   
Uppskjutna skatteskulder 269 917 
Räntebärande skulder 4 272 048 
Summa långfristiga skulder 4 541 965 
   
Räntebärande skulder 135 714 
Ej räntebärande skulder 218 298 
Summa kortfristiga skulder 354 012 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 462 348 
   
Soliditet 34,4%
Nettobelåningsgrad 61,5%
Säkerställd nettobelåningsgrad 43,2%
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den12 december 2019kl. 14:45 CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Husär ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget 

grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag 

äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se

Org.nr. 556824-2696