Notering på Nasdaq First North Premier

Den 1 oktober 2020 offentliggjorde Offentliga Hus sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och samtidigt genomföra ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Här presenteras information om erbjudandet och noteringen.

Viktig information

Informationen på denna del av Offentliga Hus i Nordens webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna del av Offentliga Hus i Nordens webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Aktier utgivna av Offentliga Hus i Norden som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon annan delstatlig värdepappersmyndighet och erbjuds eller säljs inte i USA om inte ett undantag från eller en transaktion som inte omfattas av registreringsskyldigheten i Securities Act är tillämpligt och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

Erbjudande av aktier inom en medlemsstat i EES eller i Storbritannien (varje område benämns ”Relevant Stat”) (med undantag för Sverige) kommer att göras i enlighet med undantag från prospektskyldigheten i Prospektförordningen. Som en följd av detta får värdepapper endast säljas i relevanta stater i enlighet med undantag i prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2 e i prospektförordningen. I detta avsnitt avses med uttrycket ”prospektförordning” vid var tid gällande förordning (EU) 2017/1129 (som ändrat eller ersatt)

Denna webbplats och informationen häri är enbart riktad till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Denna webbplats och informationen häri får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen häri hänför sig till är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Offentliga Hus i Norden tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika och någon annan jurisdiktion där offentliggörande och distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, av informationen på denna del av webbplatsen skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Offentliga Hus i Norden.

Informationen på denna del av Offentliga Hus i Nordens webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

Klicka här för att återvända till startsidan.

Erbjudandet i sammandrag

Prisintervall 13,4 - 16,1 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 14 - 21 oktober 2020
Anmälningsperiod för institutionella investerare 14 - 22 oktober 2020
Första handelsdag 23 oktober 2020
Likviddag 27 oktober 2020
TICKER på Nasdaq First North Premier OFFHUS
ISIN-kod SE0014829644

Prospekt

Ta del av Offentliga Hus prospekt här.

Prospectus

View the prospectus here.

Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Genom smarta och hållbara fastighetslösningar bidrar vi till en samhällsservice i världsklass.

Stat, kommun och regioner står inför ett växande behov av välfärdstjänster och lokaler för samhällsservice. Vi ska tillsammans med stat, kommun och regioner bygga välfärden och hjälpa dem med deras ekonomiska utmaningar. Genom att ägande och drift sköts av en kunnig fastighetspartner kan det offentliga växa i sin kärnverksamhet – till exempel vård, omsorg och utbildning.

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela Sverige, med ett särskilt fokus på tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Beståndet är inriktat mot lokaler för utbildning, vård och omsorg samt kontor för offentlig förvaltning.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda bolagets aktieägarbas och ge Offentliga Hus tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och Offentliga Hus ledande befattningshavare anser, tillsammans med huvudägarna, att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Offentliga Hus utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om Offentliga Hus och dess verksamhet. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Premier.

Säljande aktieägare är Nordact AB, som är ägt till 50 procent vardera av Aktiebolaget Fastator (publ) och Offentliga Nordic Property Holding SARL. Aktiebolaget Fastator (publ) är noterat på Nasdaq First North och Offentliga Nordic Property Holding SARL är ytterst kontrollerat av Pierre Ladow, styrelseledamot i Offentliga Hus, med 25 procent och av Bardeen FCP-SIF till 75 procent.

Anmälan om teckning

Anmälan för teckning av aktier finns tillgängligt hos Swedbank och Avanza.