Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Vidare innefattas att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottet ska årligen upprätta en ersättningsrapport som ska läggas fram för årsstämman i enlighet med reglering i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.