Revisor

På årsstämman 2020 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Offentliga Hus revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Thorling omvaldes som huvudansvarig revisor.