Bolagsstyrnings-
rapport

 

Bolagsstyrningsrapport

Offentliga Hus är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier noterades på Nasdaq First North Premier den 23 oktober 2020. Bolagsstyrningen i Offentliga Hus grundar sig på svensk lag, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), Nasdaq First North Premiers regelverk för emittenter, andra externa styrdokument samt interna antagna regler och föreskrifter.

Koden gäller för alla svenska aktiebolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från noteringen. Bolaget behöver inte följa alla regler i Koden då Koden medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020. Bolaget förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrningsrapporten.